رباب، ربابه - rabab, rababe

Kamus-i Osmani - رباب، ربابه rabab, rababe maddesi. Sayfa:4203 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206